Αλλοδαποί

 • Άδεια διαμονής για μέλη οικογένειας Έλληνα ή Ευρωπαίου πολίτη
 • Άδεια διαμονής αλλοδαπών
 • Άδεια διαμονής για μέλη οικογένειας αλλοδαπού που διαμένει και εργάζεται στην Ελλάδα για τουλάχιστον δύο χρόνια (οικογενειακή επανένωση
 • Άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα
 • Άδεια διαμονής για σπουδαστές ελληνικών πανεπιστημίων
 • Παράταση αδειών διαμονής
 • Λήψη επιδομάτων
 • Αιτήσεις θεραπείας και Αιτήσεις ακύρωσης κατά απορριπτικών αποφάσεων
 • Προστασία από απελάσεις
 • Αιτήσεις για χορήγηση Ασύλου
 • Κτήση ελληνικής ιθαγένειας