Πολιτική Απορρήτου

Το Δικηγορικό Γραφείο ΚΑΡΔΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ & Συνεργάτες, έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη, και επί της οδού Πολυτεχνείου αρ. 27-29, Τ.Κ. 54226, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], Τηλέφωνο 2310553112, fax 2310553112 και ιστοσελίδα www.kardakoulaw.com.

Το γραφείο μας, στα πλαίσια και σύμφωνα με τους σκοπούς της παροχής των νομικών υπηρεσιών μας, ενδέχεται να προχωρήσει στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τον νέο και ισχύοντα Νόμο 4624/2019, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»).
Στόχος της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να γίνουν σαφείς οι τρόποι και οι όροι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί το Δικηγορικό μας Γραφείο, αναφέροντας αναλυτικά ποια είναι αυτά τα προσωπικά δεδομένα και οι τυχόν άλλες προσωπικές πληροφορίες που πιθανόν να συλλεχθούν κατά τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου-site καθώς και των υπηρεσιών μας από εσάς, με ποιον τρόπο και για ποιο λόγο συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σας, γιατί τις χρησιμοποιούμε και με ποιον καθώς και σε ποια περίπτωση πιθανόν να κοινοποιηθούν και να αποκαλυφθούν οι πληροφορίες σας, καθώς επίσης με ποιο τρόπο μπορείτε εσείς να διαχειριστείτε τις προσωπικές σας πληροφορίες και να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως προβλέπεται από το νόμο GDPR.
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε μας (είτε μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφώνου), τα παρέχετε συμφωνώντας με την επεξεργασία τους σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ι . Ποιες προσωπικές σας πληροφορίες συλλέγουμε και με ποιο τρόπο:
Είναι πιθανή η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία διαφόρων προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Δικηγορικού μας Γραφείου και κατά την παροχή των νομικών υπηρεσιών μας. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να είναι ή να περιλαμβάνουν:
• Βασικά προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, τον τίτλο εργασίας σας, την ταχυδρομική διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση εργασίας σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, αριθμό φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Οικονομικά στοιχεία, όπως οι πληροφορίες που σχετίζονται με πληρωμές που απαιτούνται για την επεξεργασία των πληρωμών, καθώς και για την πρόληψη της απάτης, όπως τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, αριθμούς πιστωτικών / χρεωστικών καρτών, κωδικούς ασφαλείας και άλλες σχετικές με χρεώσεις πληροφορίες,
• Δεδομένα ταυτοποίησης και άλλα δεδομένα επαλήθευσης, όπως αντίγραφο του διαβατηρίου ή αναγνωριστικά στοιχεία, ημερομηνίες γέννησης, λογαριασμούς κοινής ωφελείας κλπ.
• Επιχειρηματικά Δεδομένα, όπως η συμμετοχή σε μια επαγγελματική ή εμπορική ένωση ή σύλλογο
• Πληροφορίες σχετικά με επίδικες διαφορές ή άλλες νομικές διαδικασίες που κινούνται εναντίον σας ή έναντι τρίτων που συνδέονται με σας, που μπορεί να είναι σχετικές
• Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή όπως απαιτείται από δικαστήριο ή άλλη διαδικασία,
• Αρχεία καταγραφής της επικοινωνίας και των επισκέψεών σας στις εγκαταστάσεις μας
• Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης, όπως το βιογραφικό σας σημείωμα, το ιστορικό της εκπαίδευσης και της απασχόλησής σας, τα στοιχεία επαγγελματικών συνδρομών σας και άλλες πληροφορίες που μπορεί να αφορούν στην πρόσληψή σας στην εταιρεία
• Δεδομένα Xρήσης Ιστοσελίδας, όπως τα στοιχεία από τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας ή πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies.
• Οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς που μπορεί να μας παρέχετε.
Πιθανόν να γίνει συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων με διάφορους τρόπους και μέσα. Συγκεκριμένα:
• Είναι πιθανόν να μας παράσχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες απευθείας και άμεσα, π.χ. με τη συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου στην ιστοσελίδα μας, επικοινωνώντας με εμάς μέσω e-mail, επιστολής ή δια του τηλεφώνου ή αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Γραφείο μας.
• Είναι πιθανόν να γίνει συλλογή των πληροφοριών σας από τρίτες πηγές, όπως π.χ. όταν λάβουμε πληροφορίες για εσάς από συνεργάτες και εξωτερικούς συμβούλους, με τους οποίους μπορεί να έχετε ήδη μια επαγγελματική σχέση, για τους σκοπούς της περαιτέρω συνεργασίας σας με το Δικηγορικό μας Γραφείο.
• Είναι πιθανόν να γίνει συλλογή των πληροφοριών σας από δημόσιες πηγές διαθέσιμες στο κοινό.

ΙΙ. Πως και για ποιο λόγο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα :
Η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για νόμιμους και συγκεκριμένους λόγους, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και επιπλέον δεν υφίσταται καμία περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τρόπο που είναι αντίθετο προς τους σκοπούς και τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Που χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα:
• Για νομικές συμβουλές και υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή για παροχή απαντήσεων και διευκρινίσεων από εμάς σε ερωτήσεις σας.
• Για τις νομικές μας δραστηριοτήτες και τη διαχείριση των επαγγελματικών σχέσεων με τους πελάτες μας, όπως πληρωμές, λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες και διάφορες άλλες υπηρεσίες.
• Για την ανάλυση και βελτίωση των υπηρεσιών μας και την επικοινωνία μας μαζί σας.
• Για λόγους ασφάλειας στην πρόσβαση στο Γραφείο μας, για την διαχείριση των πληροφοριών μας, για τους τρόπους επικοινωνίας και για την ιστοσελίδα μας, για την πρόληψη και τον εντοπισμό απειλών για λόγους ασφάλειας σε περίπτωση απάτης ή άλλων εγκληματικών ή κακόβουλων δραστηριοτήτων.
• Για την διερεύνηση και για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένων ατόμων για την πρόσβασης στις υπηρεσίες μας καθώς και για τυχόν άλλες μη νόμιμες δραστηριότητες.
• Για την διερεύνηση και τον προσδιορισμό των προσώπων που τυχόν εξουσιοδοτούνται από πελάτες μας για να πραγματοποιούν συναλλαγές για λογαριασμό τους, όπως προμηθευτές ή / και παροχές υπηρεσιών.
• Για τη συμμόρφωση και συναίνεσή σας με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας, όπως η υποβολή εκθέσεων ή/και ελέγχου από φορείς εθνικούς και διεθνείς.
• Για τη συμμόρφωση με τις εκδοθείσες δικαστικές μας αποφάσεις και / ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας που προκύπτουν από τον νόμο.
• Για να επικοινωνούμε μαζί σας για τα τελευταία νομικά νέα και εξελίξεις, ανακοινώσεις ή οτιδήποτε άλλο για εμάς, μέσω email, ενημερωτικών δελτίων, επιστολών, μηνυμάτων, τηλεφωνημάτων κλπ, κατά τη ρητή συγκατάθεσή σας.
• Για οποιοδήποτε άλλο λόγο που σχετίζεται με οποιονδήποτε από τους παραπάνω ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο μας παραχωρήθηκαν τα προσωπικά σας δεδομένα.
Τυχόν επικοινωνία μας προς εσάς σχετικά με μάρκετινγκ, θα γίνεται μόνο εφόσον θα το έχετε εσείς επιλέξει, ενώ παράλληλα θα παράσχουμε σε εσάς τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από την επικοινωνία όποτε το επιθυμήσετε, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε και να έχετε τέτοιου είδους επικοινωνία. Σας δηλώνουμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη λήψη τυχόν αυτοματοποιημένων αποφάσεων που επηρεάζουν εσάς ή για τη δημιουργία προφίλ, πέραν των όσων περιγράφονται παραπάνω.
ΙΙΙ. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον νόμο:
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με βάση των συγκεκριμένων νομιμοποιητικών βάσεων:
• Η κατοχή και η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών είναι απαραίτητες για την εκτέλεση συμβάσεων σχετικές με τις νομικές μας υπηρεσιών ή με άλλες ανεξάρτητες συμβάσεις και συμφωνίες στις οποίες εσείς συμμετέχετε, ή για την εκτέλεση των νομικών μας υπηρεσιών εν γένει ή την απάντηση σε ερωτήσεις και ζητήματα που μας έχετε θέσει.
• Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών που πιθανόν να είναι απαραίτητες για τα νόμιμα επαγγελματικά μας συμφέροντα, για καλύτερες νομικές υπηρεσίες και λύσεις στην διαχείριση των καθημερινών επαγγελματικών μας αναγκών, για καλύτερη παροχή πληροφοριών στους πελάτες μας ή στους υποψήφιους πελάτες μας σχετικά με τις νομικές υπηρεσίες που προσφέρουμε και για τις οποίες πιστεύουμε ότι θα είναι προς όφελός τους ή/και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
• Η συλλογή και επεξεργασία στην βάση πληροφοριών μας σε ορισμένες περιπτώσεις, βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών και δεδομένων από εμάς, όπως για παράδειγμα, στην επικοινωνία μας μαζί σας για την παροχή πληροφοριών στα πλαίσια του μάρκετινγκ.
• Μπορούμε επίσης να προβούμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου να γίνει συμμόρφωση με μια νομική μας υποχρέωση προς εσάς και για την εκπλήρωση δικαστικών, κανονιστικών ρυθμιστικών υποχρεώσεων ή άλλων εντολών

ΙV. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να τα μοιραστούμε:
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν πραγματοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο πωλήσεις, ενοικιάσεις, ανταλλαγές ή μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί από εμάς, ως μέρος λίστας πελατών ή παρόμοιας συναλλαγής.
Υπάρχει πιθανότητα να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τις ακόλουθες ενδεικτικά κατηγορίες δικαιούχων:
• Σε Δικηγόρους – Συνεργάτες, ή άλλους παρόχους νομικών υπηρεσιών και διαμεσολαβητών, συμβούλους ή εμπειρογνώμονες, ελεγκτές ή άλλους επαγγελματίες συμβούλους, ανάλογα με την περίπτωση όπως οικονομικoύς, επιχειρηματικούς ή άλλους συμβούλους που απασχολούνται στα πλαίσια των νομικών μας υπηρεσιών προς τους πελάτες μας ή υποψήφιους πελάτες μας,
• Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, στους οποίους μπορεί να αναθέσουμε ορισμένες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα οι φωτοαντιγραφικές, μεταφραστικές, λογιστικές, ταχυδρομικές, μεταφορικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής. Απαιτούμε σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, όλοι οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, να ενεργούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τις οδηγίες και τις εντολές μας καθώς και με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Είναι δέσμευσή μας η παροχή των κατάλληλων εγγυήσεων, σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας για την διασφάλιση την εμπιστευτικότητας σας προς εμάς, την ακεραιότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών, σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τρίτους φορείς, όπως Συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές ή άλλους νομικούς υπαλλήλους,
• Είναι πιθανόν, επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με δικαστήρια, με αντίδικα μέρη (σε μια διαφορά) ή με τους νομικούς συμβούλους των αντίδικων μερών, με κυβερνητικές, ρυθμιστικές ή άλλες αρχές, ή όταν είναι απαραίτητα για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή για κάποιον άλλον λόγο για οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης διαφορών.

V. Για πόσο χρόνο μπορούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων είναι αυτό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν καθώς και για την εκπλήρωση κάθε άλλου επιτρεπόμενου συνδεδεμένου σκοπού. Η διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την επεξεργασία τους σχετικά με τις νομικές υπηρεσίες που παρέχουμε ή σχετικά με την άσκηση, θεμελίωση, ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής, διατηρώντας τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι να ολοκληρωθεί η ικανοποίηση ή η διευθέτηση των απαιτήσεων.
Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων εξαρτάται, επίσης, από τις επαγγελματικές μας ανάγκες και τη βέλτιστη πρακτική.
VI. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων
Οι διακομιστές μας αποθηκεύουν με πλήρη ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα, τους οποίους διαχειρίζεται το Γραφείο μας καθώς και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης.
Γίνεται διατήρηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας, προκειμένου να γίνει προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή μας στα δίκτυα και τα συστήματά μας, από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένη, κακή χρήση αλλοίωση, απώλεια και καταστροφή τους. Τα μέτρα ασφαλείας ενδεικτικά περιλαμβάνουν τεχνικές, φυσικές, ηλεκτρονικές, διοικητικές και διαδικαστικές διασφαλίσεις, τείχος προστασίας «firewall», φυσικούς ελέγχους πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων μας και ελέγχους άδειας πρόσβασης στις πληροφορίες. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας, επίσης, σημαίνουν ότι ενδέχεται περιστασιακά, να ζητήσουμε επίδειξη ταυτότητας, προκειμένου να εξακριβώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και να γίνει ταυτοποίησή σας, πριν την επικοινωνία μας μαζί σας ή πριν να αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε εσάς.
Σημειώνουμε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την 100% ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή άλλου δημόσιου δικτύου, αν και υποσχόμαστε να καταβάλουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων, μόλις τα λάβουμε, ειδικά για όσα δεδομένα λαμβάνουμε μέσω της ιστοσελίδας μας, καθώς δεν εξαρτάται απόλυτα και αποκλειστικά από εμάς .
VII. Τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που υποβάλλονται για επεξεργασία από εμάς και ενδεχομένως να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων ή / και συμπληρωματικές πληροφορίες για την επεξεργασία τους.
Δικαίωμα διόρθωσης: Οι προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς σε περίπτωση που είναι ελλιπείς ή ανακριβείς, έχετε το δικαίωμα να τις διορθώσετε, να τις ενημερώσετε ή να τις τροποποιήσετε, σε επικοινωνία μαζί μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Διαφορετικά, μπορείτε να μας στείλετε ένα σχετικό αίτημα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Δικαίωμα διαγραφής: Δικαιούστε επίσης να μας ζητήσετε να προβούμε σε διαγραφή ή σε αφαίρεση των προσωπικών σας στοιχείων σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον ή εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε επίσης να ζητήσετε σε ορισμένες περιπτώσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπως όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων ή όταν διαπιστώνεται ότι η επεξεργασία είναι παράνομη και προβάλλετε αντιρρήσεις για την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, αντί της διαγραφής τους, όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, ωστόσο είναι απαραίτητα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής και όταν φέρετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία και εν αναμονή της επαλήθευσης αν οι δικοί μας νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας υπερισχύουν των δικών σας δικαιωμάτων.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Δικαιούστε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και στοιχείων σε περίπτωση που η επεξεργασία απαιτείται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποκτήσετε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε δώσει σε εμάς σε ένα οργανωμένο, εύκολα και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μέσο και να τις διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών για να τις επαναχρησιμοποιήσει ή να ζητήσετε από εμάς την μεταφορά των πληροφοριών σας σε τρίτους.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσή σας: Με βάση τη συγκατάθεσή σας για την νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Σας παρακαλούμε ωστόσο, να σημειωθεί ότι η τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας για το χρονικό διάστημα πριν την ανάκληση.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Για την άσκηση οποιωνδήποτε από τα ως άνω δικαιώματά σας δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η υποβολή ερωτήσεων για σκοπό σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή η άσκηση δικαιώματος που προβλέπεται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
VIII. Ενημερώσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Διατηρούμε το νόμιμο δικαίωμά μας να σας ενημερώνουμε και να αλλάζουμε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όποτε χρειάζεται, ώστε να ενσωματώνει τυχόν αλλαγές σχετικά με τους τρόπους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή τυχόν αλλαγές σχετικά με τις απαιτήσεις εκ του νόμου. Σε περίπτωση τυχόν τέτοιων αλλαγών, θα γίνει με δική μας επιμέλεια την ενημερωμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα μας ή θα τη δημοσιεύσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι αλλαγές θα ξεκινήσουν να ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους σε αυτή την ιστοσελίδα ή κατ’ άλλο τρόπο. Γι’ αυτό τον λόγο, σας συνιστούμε να εξετάζετε και να μελετάτε την Πολιτική Απορρήτου μας, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Γραφείου μας, για να είστε πάντα ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.