ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΝΑΚΟΠΗ

Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση επίδοσης Διαταγής Πληρωμής;

Στην περίπτωση εκδόσεως και επιδόσεως στον οφειλέτη Διαταγής Πληρωμής, παρέχεται από τον νόμο η δυνατότητα  Ανακοπής όπως λέγεται, προκειμένου αυτή να ακυρωθεί και να σταματήσει έτσι οποιαδήποτε πράξη εκτέλεσης, όπως για παράδειγμα κατάσχεση, πλειστηριασμός κλπ.

Τι είναι η Διαταγή Πληρωμής;

Η Διαταγή Πληρωμής είναι μία δικαστική απόφαση ταχείας έκδοσης, κατά την συζήτηση της οποίας δεν καλείται ο οφειλέτης να παραστεί, ούτως ώστε  να μπορέσει να εκφέρει ενώπιον του Δικαστηρίου τις αντιρρήσεις του επ’ αυτής, ο οποίος μαθαίνει για την έκδοσή της μόνο όταν του την επιδώσει ο δικαστικός επιμελητής.

Τι είναι η Ανακοπή και ποια είναι η διαδικασία για να προστατευθώ;

Αυτό που μπορεί να κάνει ο οφειλέτης προκειμένου να σταματήσει την ισχύ και την εφαρμογή της Διαταγής Πληρωμής, είναι το ένδικο βοήθημα της Ανακοπής ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την Διαταγή Πληρωμής.

Σύμφωνα με το άρθρο 632επ. ΚΠολΔ σε περίπτωση επίδοσης Διαταγής Πληρωμής η προθεσμία άσκησης Ανακοπής είναι μόλις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες που ξεκινάει από την επομένη της ημερομηνίας επίδοσης της στον οφειλέτη και πρόκειται για κατάθεση αλλά και επίδοση της Ανακοπής στον αντίδικο αποκλειστικά μέσα σε αυτήν την προθεσμία.

Ωστόσο μέχρι να εκδικασθεί και να εκδοθεί η απόφαση σχετικά με την Ανακοπή, η Τράπεζα ή οποιοσδήποτε άλλος έχει εκδώσει εις βάρος του οφειλέτη την Διαταγή Πληρωμής δύναται να προχωρήσει νομίμως σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του.

Αυτό μπορεί να αποκλειστεί με αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της Διαταγής Πληρωμής που είναι ουσιαστικά αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που πρέπει κι αυτή να κατατεθεί στο δικαστήριο και να επιδοθεί στον αντίδικο, μέσα στην προθεσμία των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της επίδοσης της Διαταγής Πληρωμής στον οφειλέτη.

Μάλιστα, επειδή υπάρχει συνήθως καθυστέρηση στην εκδίκαση της αιτήσεως αναστολής και της αποφάσεως επ’ αυτής, για τον λόγο αυτό καλό θα είναι να γίνεται πάντα και αίτημα προσωρινής διαταγής (προσωρινής απόφασης) της αίτησης αναστολής, προκειμένου να εκδοθεί μία άμεση προσωρινή απόφαση η οποία θα σταματάει σχεδόν ακαριαία, τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που μπορεί να επιφέρει κάποιος που έχει στα χέρια του μία Διαταγή Πληρωμής.

Στην Θεσσαλονίκη και γενικά στην επαρχία, με την κατάθεση της αίτησης αναστολής μαζί και του αιτήματος προσωρινής διαταγής, η ημερομηνία εκδίκασης που δίνεται είναι συνήθως την επόμενη ημέρα ή μέσα τις επόμενες 2-3 ημέρες και εκδικάζεται συνήθως στο γραφείο του Δικαστή.  Στην Αθήνα μπορεί να καθυστερήσει και 7-10 ημέρες λόγω μεγαλύτερου φόρτου εργασίας στα Δικαστήρια, ωστόσο η προσωρινή διαταγή εκδίδεται αυθημερόν συνήθως ή σπάνια την επόμενη ημέρα και έτσι κάποιος αποκτά άμεσα, με την επίδοσή της στον αντίδικο, προστασία μέχρι την εκδίκαση της κανονικής αίτησης αναστολής και της Ανακοπής του.

Τι γίνεται σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης Ανακοπής;

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης Ανακοπής ο αντίδικος μπορεί να ξαναεπιδώσει την Διαταγή Πληρωμής και τότε ξεκινάει νέα δεκαπενθήμερη (15ήμερη) προθεσμία Ανακοπής, χωρίς ωστόσο να δίνεται από τον νόμο η δυνατότητα αίτησης αναστολής των μέτρων εκτέλεσης της Διαταγής Πληρωμής.

Πως θα καταλάβω ότι ενδέχεται να εκδοθεί και να μου επιδοθεί Διαταγή Πληρωμής;

Όταν υπάρχει καθυστέρηση κάποιων μηνιαίων δόσεων της οφειλής, αν πρόκειται για Τράπεζα ή χρέους αν πρόκειται για κάποιον άλλον, συνήθως ενημερώνουν με Εξώδική Δήλωση-Καταγγελία τον οφειλέτη ότι καταγγέλλεται μέσω αυτής της Εξώδικης η σύμβαση δανείου, πίστωσης και γενικά καθίσταται η οφειλή ληξιπρόθεσμη και ζητείται η άμεση αποπληρωμή του χρέους μέσα σε κάποια προθεσμία που ορίζουν, η οποία αν παρέλθει άπρακτη θα λάβουν όλα τα νόμιμα μέτρα, δηλαδή ουσιαστικά να επιδιώξουν την έκδοση Διαταγής Πληρωμής και θα επακολουθήσουν όλα τα περαιτέρω μέτρα (κατάσχεση, πλειστηριασμός κλπ).

Για ποιους λόγους μπορεί να ακυρωθεί μία Διαταγή Πληρωμής;

Μία Διαταγή Πληρωμής μπορεί να ακυρωθεί για πολλούς λόγους:

Για παράδειγμα και ενδεικτικά:

Α) Όταν υπάρχουν στο κείμενο της συμβάσεως ενός δανείου ή κάρτας παράνομοι και καταχρηστικοί Γενικοί Όροι Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.). Αυτοί οι όροι σύμφωνα με τον νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών Ν. 2251/1994, δεσμεύουν υπερβολικά τον οφειλέτη, τον συνοφειλέτη ή τον εγγυητή σε σημείο που προσβάλλουν τα νόμιμα δικαιώματά τους ως καταναλωτές και γι’ αυτό αποτελούν έναν πολύ σημαντικό λόγο ακύρωσης μίας Διαταγής Πληρωμής.

Μάλιστα οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να θεωρηθεί κάποιος Γενικός Όρος Συναλλαγών καταχρηστικός και παράνομος, είναι πολλοί και αρκεί από το Δικαστήριο που θα εκδώσει την απόφαση της Ανακοπής να κάνει έναν και μόνο έναν λόγο δεκτό, για να ακυρώσει την Διαταγή Πληρωμής.

Β) Μη εμπρόθεσμη επίδοση της Διαταγής Πληρωμής στον οφειλέτη. Η νόμιμη προθεσμία επίδοσης της Διαταγής Πληρωμής είναι δύο (2) μήνες από την έκδοσή της. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επίδοσης της, ο οφειλέτης μπορεί να αναφέρει το γεγονός αυτό στην Ανακοπή του και η Διαταγή Πληρωμής ακυρώνεται από το Δικαστήριο.

Γ) Όταν το Fund που έχει αναλάβει την απαίτηση (δάνειο, κάρτα κλπ) της Τράπεζας ή η εταιρεία διαχείρισης της απαίτησής αυτής, δεν αποδεικνύουν στο Δικαστήριο ότι νομιμοποιούνται να ζητήσουν στο όνομά τους την έκδοση της Διαταγής Πληρωμής, παραβιάζοντας την αρχή της διάθεσης (άρθρο 106 ΚΠολΔ).

Δ) Η αοριστία στο κείμενο αίτησης για την έκδοση της Διαταγής Πληρωμής αλλά και στην ίδια την Διαταγή Πληρωμή. Για παράδειγμα δεν αναφέρεται η αιτία της απαίτησης ποια είναι (δάνειο, ποιο δάνειο κλπ), δεν αναφέρονται τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση, όταν δεν υπάρχει σαφής αναφορά στο ποια είναι τα έξοδα, τα ποσά εισφορών, οι τόκοι κλπ. Δηλαδή όταν δεν αποδεικνύεται εκκαθαρισμένη η απαίτηση του αιτούντος.

Ε) Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος του αιτούντος Διαταγή Πληρωμής του άρθρου 281 ΑΚ. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο μπορεί ο ανακόπτων να ζητήσει την ακύρωση της Διαταγής Πληρωμής προβάλλοντας την ένσταση καταχρηστικότητας για κακή συναλλακτική συμπεριφορά του αντιδίκου, αντίθετη στην καλή πίστη και στα χρηστά ήθη κλπ.

ΣΤ)Η μη αναφορά του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης του αιτούντος την Διαταγή Πληρωμή.

Ζ) Η έλλειψη της διαταγής προς πληρωμή, δηλαδή το αίτημα του Πληρεξούσιου Δικηγόρου του αιτούντος για το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί από τον οφειλέτη, στο πίσω μέρος της Διαταγής Πληρωμής.

Η) Η μη αναφορά στο κείμενο της Διαταγής Πληρωμής ότι ο οφειλέτης δικαιούται να ασκήσει Ανακοπή μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες.

Τι θα συμβεί σε περίπτωση μη άσκησης Ανακοπής;

Σε περίπτωση μη άσκησης Ανακοπής, ο έχων την Διαταγή Πληρωμής μπορεί να προχωρήσει σε αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης ξεκινώντας πρώτα από κατάσχεση πχ. κατάσχεση λογαριασμού Τραπέζης, κατάσχεση ακινήτου, αυτοκινήτου κλπ.

Μπορώ να κάνω κάτι μετά την Κατάσχεση;

Σε περίπτωση κατάσχεσης ακινήτου θα ορισθεί και ημέρα πλειστηριασμού.  Ο επισπεύδων τον πλειστηριασμό θα ενημερώσει υποχρεωτικά τον οφειλέτη για την ημερομηνία διεξαγωγής του επιδίδοντάς του την Έκθεση Κατάσχεσης του ακινήτου μαζί με γνωστοποίηση του τόπου και του χρόνου διεξαγωγής του πλειστηριασμού, με δικαστικό επιμελητή.

Σε εκείνο το στάδιο ο οφειλέτης μπορεί να κάνει Ανακοπή κατά του Πλειστηριασμού με τρόπο και για λόγους που θα αναφέρουμε σε επόμενο άρθρο αναλυτικά.

Η έγκαιρη και σωστή άμυνα του οφειλέτη, είναι αυτή που θα τον απαλλάξει από πρόσθετα προβλήματα και άγχη στο μέλλον. Με την σωστή ενημέρωση και συνδρομή ενός έμπειρου δικηγόρου, θα καταφέρει να ακυρωθεί η Διαταγή Πληρωμής ήδη σε πρώιμο στάδιο και κατά συνέπεια θα σταματήσουν και όλες οι πράξεις εκτέλεσης που θα ακολουθούσαν.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να προστατευθεί άμεσα και εξολοκλήρου η περιουσία του οφειλέτη και να αποφευχθούν περιττά έξοδα και άγχη στο μέλλον, διότι κάθε κίνηση και ενέργεια του έχοντος την Διαταγή Πληρωμή αν δεν σταματήσει σε πρωταρχικό στάδιο, θα σημαίνει αυτόματα έξοδα για τον οφειλέτη που θα προσπαθεί με κάθε τρόπο να σταματήσει δικαστικά την εκποίηση της περιουσίας του.

Το Γραφείο μας έχει χειριστεί και πετύχει σωρεία Ανακοπών Διαταγών Πληρωμής μέχρι και σήμερα και με την εμπειρία και τις γνώσεις μας είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Καλέστε μας για πληροφορίες και συμβουλές.

ΚΑΡΔΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 27-29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310553112, 6942203576