Δικαστική Απόφαση υπόθεσης που χειρίστηκε το Γραφείο μας, διαγράφει χρέος 199.633,11 ευρώ από δάνεια και κάρτες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Ν.3869/2010

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ /2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την           ,Ειρηνοδίκη και την γραμματέα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΓΓΟΥΝΤΟΣ:                            ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμητρας Καρδάκου (AM ΔΣΘ 9708).

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ- ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (αρθρ. 5 του Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ), ήτοι:

  1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» εδρεύουσας στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της  
  2. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA BANK Α.Ε.» εδρεύουσας στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης η οποία δεν παραστάθηκε.
  3. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» εδρεύουσας στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε
  4. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» εδρεύουσας στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε
  5. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» εδρεύουσας στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της

ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ

Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «DO VALUE GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και το διακριτικό τίτλο «DO VALUE» εδρεύουσας στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης ως ειδικής πληρεξούσιας και αντιπροσώπου της ειδικής διαδόχου της εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS 3Ρ INVESTMENT DESIGNATED AVTIVITY COMPANY» και η τελευταία ως ειδική διάδοχος της εταιρείας με την επωνυμία «ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBURG) S.A.», ως ειδικής διαδόχου της ως άνω καθής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της

ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

                         ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμητρας Καρδάκου (AM ΔΣΘ 9708).

ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ

Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Ε.Δ.Π.» εδρεύουσας στην Αττική, νομίμως εκπροσωπούμενης ως μη δικαιούχος διάδικος και για λογαριασμό της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ASOPUS LP» η οποία είναι ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της

ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:

                    ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμητρας Καρδάκου (AM ΔΣΘ 9708).

Ο αιτών κατέθεσε την με αριθμό κατάθεσης                 αίτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αρχικά η 20η-05-2021 και κατόπιν αυτεπάγγελτου επαναπροσδιορισμού η 23-10-2017, κατά την οποία η υπόθεση αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 30ης-11-2018 και εν συνεχεία για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης. Κατά τη δικάσιμο αυτή και κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως πιο πάνω σημειώνεται και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικό.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την ηλεκτρονική αλληλογραφία, έλαβε χώρα οίκωθεν ενημέρωση των διαδίκων για τη δικάσιμο της 23ης-10-2017 κατά την οποία η υπόθεση αναβλήθηκε για τη σημερινή δικάσιμο, οπότε εκφωνηθείσα από το οικείο πινάκιο, συζητήθηκε. Οι 2η, 3η, και 4η όμως εκ των καθών δεν εμφανίστηκαν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο, όπου η υπόθεση συζητήθηκε. Πρέπει, επομένως να δικαστούν ερήμην, αλλά η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 παρ. 2

Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών επικαλούμενος την έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και την περιέλευσή του σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητά τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο, κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του έναντι των πιστωτών της που περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως εισάγεται, για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου και κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθ. 3 ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως υπεύθυνη δήλωση των αιτούντων, παλαιότερη και επικαιροποιημένη, για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων: α) της περιουσίας του αιτούσα και των εισοδημάτων το β) των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων τους κατά την τελευταία τριετία. Επίσης, έχουν κατατεθεί και επικαιροποιηθεί όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει της υπ’ αριθμ. 7534/20-8-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1794/20-8- 2015). Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση των αιτούντων, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών τους με απαλλαγή τους από υπόλοιπα χρεών (αρθρ. 13 παρ. 2 ν.3869/2010). Η αίτηση κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 ν. 3869/2010 είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8 και 11 του ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4161/2013. Πρέπει λοιπόν να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, μετά την καταβολή των νομίμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των αιτούντων και των καθ’ ων- πιστωτών.

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με τις επωνυμία «DO VALUE GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου Δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και αναπτύσσεται στις εμπρόθεσμα κατατεθείσες προτάσεις της, δήλωσε, όπως η δήλωση αυτή εκτιμάται από το Δικαστήριο, ότι παρεμβαίνει κυρίως στη δίκη ως μη δικαιούχος διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «HELLAS 3Ρ INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της <<ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENTS, η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της καθής «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με σκοπό να λάβει εν μέρει τη θέση της στη δίκη αυτή. Η ως άνω παρέμβαση ασκήθηκε παραδεκτά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 54 παρ. 1 εδ. β’ του ΠτΚ, που πρέπει να εφαρμοσθεί κατ’ άρθρ. 15 του Ν.3869/2010 (βλ. Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σελ. 83- 86, αριθ. 7-11, ΕιρΑΘ 48/2011, ΕιρΑΘ 68/2011), κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 752 παρ. 1 ΚΠολΔ. Αρβανιτάκης, Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του ν, 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων) καθώς η απόλυτη διαδικαστική ελευθερία του τρίτου να παρεμβαίνει ενώπιον του δικαιοδοτικού οργάνου που επιλαμβάνεται της αίτησης δικαστικής ρύθμισης των οφειλών, φαίνεται να επιβάλλεται (βλ.άρθρο 15 ν.3869/2010…”όπου επιβάλλεται…”) από την ανάγκη αποτελεσματικής κατοχύρωσης των συμφερόντων του συνόλου των πιστωτών του αιτούντος επομένως και των παρεμβαινόντων (Π. Αρβανιτάκης Η εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του ν. 3869/2010 για την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων) και είναι νόμιμη (άρθρ. 79, 225 και 741 ΚΠολΔ) καθόσον είναι πρόδηλο το επικαλούμενο έννομο συμφέρον της κυρίως παρεμβαίνουσας λόγω του ότι κατέστην ειδικός διάδοχος των επίδικων απαιτήσεων. Κατόπιν τούτου η κύρια παρέμβαση συνεκδικαζόμενη με την αίτηση (άρθρ. 741 ΚΠολΔ σε συνδ. με τα άρθρ. 246 και 591 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα), πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με τις επωνυμία «QQUANT MASTER SERVISER ΜΟΝΟΠΡΟΣΏΠΗ ΑΕΔΑΔΠ» με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου Δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και αναπτύσσεται στις εμπρόθεσμα κατατεθείσες προτάσεις της, δήλωσε, όπως η δήλωση αυτή εκτιμάται από το Δικαστήριο, ότι παρεμβαίνει κυρίως στη δίκη ως μη δικαιούχος διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ASOPUS LP», η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της <<ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.>> με σκοπό να λάβει εν μέρει τη θέση της στη δίκη αυτή. Η ως άνω παρέμβαση ασκήθηκε παραδεκτό, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 54 παρ. 1 εδ. β’ του ΠτΚ, που πρέπει να εφαρμοσθεί κατ’ άρθρ. 15 του Ν.3869/2010 (βλ. Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σελ. 83- 86, αριθ. 7-11, ΕιρΑΘ 48/2011, ΕιρΑΘ 68/2011), κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 752 παρ. 1 ΚΠολΔ. Αρβανιτάκης Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων) καθώς η απόλυτη διαδικαστική ελευθερία του τρίτου να παρεμβαίνει ενώπιον του δικαιοδοτικού οργάνου που επιλαμβάνεται της αίτησης δικαστικής ρύθμισης των οφειλών, φαίνεται να επιβάλλεται (βλ.άρθρο 15 ν.3869/2010…”όπου επιβάλλεται…”) από την ανάγκη αποτελεσματικής κατοχύρωσης των συμφερόντων του συνόλου των πιστωτών του αιτούντος επομένως και των παρεμβαινόντων (Π. Αρβανιτάκης Η εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του ν. 3869/2010 για την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων) και είναι νόμιμη (αρθρ. 79, 225 και 741 ΚΠολΔ) καθόσον είναι πρόδηλο το επικαλούμενο έννομο συμφέρον της κυρίως παρεμβαίνουσας λόγω του ότι κατέστην ειδικός διάδοχος των επίδικων απαιτήσεων. Κατόπιν τούτου η κύρια παρέμβαση συνεκδικαζόμενη με την αίτηση (άρθρ. 741 ΚΠολΔ σε συνδ. με τα άρθρ. 246 και 591 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα), πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος, τα έγγραφα, τα οποία παραδεκτός και νομίμως προσκομίζουν οι διάδικοι, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε προκειμένου να χρησιμεύσουν προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (αρθρ. 336 § 3 και 395 του ΚΠολΔ.), για κάποια από τα οποία γίνεται ειδική αναφορά, χωρίς ωστόσο να έχει παραλειφθεί κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της παρούσας διαφοράς, από όσα οι διάδικοι ισχυρίσθηκαν στο ακροατήριο, από τις άμεσες και έμμεσες ομολογίες που προκύπτουν από τους ισχυρισμούς τους (αρθρ. 261, 352 και 339 του ΚΠολΔ) και από την εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών είναι 72 ετών, παντρεμένος από το έτος 1976 και πατέρας δύο εν ζωή ενήλικων τέκνων. Κατοικεί με τη σύζυγο του και το ένα εκ των τέκνων του σε ιδιόκτητη οικία στην            . Από το έτος 2011 είναι συνταξιούχος                 και λαμβάνει κύρια και επικουρική σύνταξη περί των 1.300 ευρώ μηνιαίως. Όσο εργαζόταν λάμβανε υψηλό μισθό και προοδευτικά αυξανόμενο τη δεκαετία 2000-2010 (βλ.σχετ. εκκαθαριστικά ετών 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), με το μισθό του να ανέρχεται πριν τη συνταξιοδότησή του στο ποσό των 30.000 περίπου ευρώ ετησίως. Η σύζυγός του δεν εργάστηκε ποτέ, και βιοπορίζονταν αμφότεροι από τα ως άνω έσοδα. Με την ανωτέρω οικογενειακή και εισοδηματική εικόνα, ο αιτών την περίοδο 2005-2012 συμβλήθηκε με τις καθών και έλαβε προσωπικά καταναλωτικά δάνεια περί των 60.000 ευρώ, ενώ εγγυήθηκε υπέρ της θυγατρός του σε στεγαστικό της δάνειο ύψους 120.000 ευρώ. Οι δόσεις των ως άνω δανειακών προϊόντων ανέρχονταν μηνιαίως στο ποσό των 1.500 ευρώ και αποπληρώνονταν εμπρόθεσμα τόσο από τον αιτούντα όσο και από την πρωτοφειλέτρια κόρη του. Ο αιτών με οικογενειακό εισόδημα περί των 2.800 ευρώ μηνιαίως, χωρίς πάγια έξοδα ενοικίου, βεβαρημένος με τη διατροφή μόνο της συζύγου του ως πρόσθετου μέλους, μπορούσε να καλύπτει τόσο τις προσωπικές αλλά και τις εγγυητικές δόσεις του απομένοντος επαρκούς υπολοίπου για τη διαβίωσή τους. Με την έλευση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι προσδοκίες του αιτούντος για υψηλή συνταξιοδότησή του διαψεύστηκαν, με αποτέλεσμα να λάβει περί το ήμισυ της συντάξεως που υπολόγιζε (1.300 ευρώ αντί των 2.800 ευρώ), γεγονός που ο αιτών δεν μπορούσε να προβλέψει κατά τη λήψη των επίδικων δανείων του. Από το έτος 2013 έπαυσε τις πληρωμές του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, κατά τα ανωτέρω λόγω αντικειμενικής αδυναμίας του, σε δόλο του. Σήμερα ο αιτών οφείλει στις καθών: Στην 1η καθής HELLENIC POST CREDIT βάση της υπ’αριθμ. πιστωτικής κάρτας το συνολικό ποσό των 6.590,45 ευρώ 2. Στην κυρίως παρεμβαίνουσα DO VALUE για λογαριασμό της εντολέως της και ειδικής διαδόχου της 2ηζ καθής ALPHA BANK α. βάση του υπ’αριθμ. λογαριασμού σύμβασης δανείου το ποσό των 12.362,03 ευρώ β. βάση του υπ’αριθμ. λογαριασμού σύμβασης δανείου το ποσό των 3.408,86 ευρώ 3. Στην καθής με την επωνυμία ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ βάση της υπ’αριθμ. σύμβασης το ποσό των 22.582,30 ευρώ 4. Στην 4η καθής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ α. βάση της υπ’αριθμ. σύμβασης το ποσό των 9.012,99 ευρώ β. βάση της υπ’αριθμ. σύμβασης το ποσό των 3.894,95 ευρώ 5. Στην 5η καθής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ α. βάση της υπ’αριθμ. σύμβασης το ποσό των 104.535,6 ευρώ β. βάση της υπ’αριθμ. σύμβασης το ποσό των 17.595,96 ευρώ γ. βάση της υπ’αριθμ. σύμβασης το ποσό των 654,07 ευρώ δ. βάση της υπ ‘αριθμ. σύμβασης το ποσό των 1.745,52 ευρώ 6. Στην κυρίως παρεμβαίνουσα QQUANT για λογαριασμό της εντολέως της και ειδικής διαδόχου της καθής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ α. βάση της υπ’αριθμ. σύμβασης το ποσό των 929,33 ευρώ β. βάση της υπ’αριθμ. σύμβασης το ποσό των 68.317,81 ευρώ. Ήτοι ο αιτών οφείλει σήμερα στις καθών το συνολικό ποσό των 251.633,11 ευρώ. Από το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 16.600 ευρώ, το οποίο ο αιτών κατέβαλλε στις καθών δυνάμει της προσωρινής διαταγής, ήτοι οφείλει σήμερα το ποσό των 235.033,11. Να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό των τόκων λήφθηκε υπόψη για τις ανέγγυες απαιτήσεις η παύση της τοκοφορίας κατά την επίδοση της αίτησης ενώ οι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες οφειλές συνέχισαν να παράγουν τόκους μέχρι σήμερα (βλ.σχετ. αναλυτικές καταστάσεις ετών 2013 και 2020 αντίστοιχα). Από το ως άνω ποσό, το συνολικά οφειλόμενο προς την καθής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ύψους 124.531,19 ευρώ, απορρέει από την εγγυητική του ευθύνη, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 124.279,55 ευρώ ευθύνεται ως μοναδικός οφειλέτης και αφορά κατά το μέρος των 78.477,73 ευρώ σε κεφάλαιο και κατά το μέρος των 45.801,82 ευρώ σε τόκους. Περαιτέρω ο αιτών είναι κύριος ακίνητης περιουσίας και ειδικότερα: α. είναι πλήρης και αποκλειστικός κύριος ενός διαμερίσματος 1ου ορόφου οικοδομής ε=110,75 τ.μ., κείμενης σε οικόπεδο ε=456,56 τ.μ., στο 1226 ΟΤ                και επί της οδού               . Το ακίνητο αυτό αποτελεί την πρώτη και κύρια κατοικία του αιτούντος της οποίας αιτείται την προστασία, η δε αντικειμενική της αξία ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 65.000 ευρώ. β. είναι πλήρης και αποκλειστικός κύριος ενός διαμερίσματος ε=120 τ.μ. οικοδομής κείμενης στο              , γ. είναι πλήρης και αποκλειστικός κύριος οικοπέδου ε=800 τ.μ. στον ίδιο ως άνω Δήμο. Τα ως άνω ακίνητα είναι ιδιαίτερα χαμηλής εμπορικής και αντικειμενικής αξίας, δεν κρίνονται δε πρόσφορα προς εκποίηση, καθώς κρίνεται από το Δικαστήριο ότι δε προκαλέσουν κανένα αγοραστικό ενδιαφέρον. Ο αιτών κατά τα ανωτέρω εξυπηρετούσε κανονικά τις οφειλές του μέχρι το έτος 2013 κατά το οποίο προέκυψε αδυναμία του να ανταπεξέλθει στις δανειακές του υποχρεώσεις κατά τρόπο διαρκή και μόνιμο λόγω του ότι μειώθηκαν τα εισοδήματά του κατά 1.400 ευρώ περίπου μηνιαίως. Για το γεγονός αυτό ευθύνεται η οικονομική κρίση στη Χώρα μας, ο ίδιος δε, δε φέρει ευθύνη, ενώ και κατά την ανάληψη των επίδικων οφειλών του, δανειοδοτήθηκε μέσα στα μέτρα των οικονομικών του δυνάμεων και χωρίς να μπορεί να προβλέψει τη μεταγενέστερη αδυναμία του. Σήμερα με εισόδημα 1.300 ευρώ βρίσκεται σε αντικειμενική αδυναμία αποπληρωμής των δόσεών του ύψους περί των 1.500 ευρώ μηνιαίως και συνεπώς συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, καθώς και το προταθέν από αυτόν σχέδιο ρύθμισης των οφειλών τους δεν έγινε δεκτό από τις πιστώτριες του. Η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτον με μηνιαίες καταβολές απευθείας στη ως άνω πιστώτριά του από τα εισοδήματα του επί πενταετία. Ωστόσο δεδομένου ότι έχει παρέλθει διάστημα πέραν την πενταετίας από την κατάθεση της επίδικης αίτησης δεν απομένει χρόνος για να επιβληθούν δόσεις κατ’ άρθρο 8 Ν3869/10. Επίσης ο αιτών θα πρέπει να ενταχθεί και στην ρύθμιση του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10 για μηνιαίες καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του, ήτοι το ως άνω λεπτομερώς περιγραφόμενο ακίνητο. Η αντικειμενική αξία του παραπάνω ακινήτου, ανέρχεται στο ποσό των 65.000 ευρώ ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για φορολογούμενο όπως ο αιτών. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10. Στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής (άρθρου 9 παρ. 2, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με το αρθρ. 17 του Ν. 4161/2013) και λόγω του ότι η συνολική οφειλή του αιτούντος προς τις ως άνω πιστώτριες είναι μικρότερη του ποσού του 80% της αντικειμενικής του αξίας της κύριας κατοικίας του, που είναι το όριο που ορίζει ο νόμος για τη διάσωση της θα πρέπει να ορισθούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος συνολικού ποσού 52.000 ευρώ. Ο χρόνος αποπληρωμής του ποσού αυτού, λαμβανομένων υπόψη της ηλικίας του αιτούντος του συνόλου των χρεών του, και των οικονομικών του δυνατοτήτων, πρέπει να ορισθεί σε 15 έτη. Έτσι η εξόφληση του παραπάνω ποσού των 52.000 ευρώ, θα γίνει σε 180 μηνιαίες δόσεις των 288,88 ευρώ εκάστη. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί προνομιακό στη μοναδική εμπραγμάτως εξασφαλισμένη καθής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Να σημειωθεί, ότι η καταβολή των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας του αιτούντος θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του 1ου μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα έχει διάρκεια 15 χρόνων (180 δόσεις) και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τέλος να σημειωθεί ότι η λοιπή περιουσία του αιτούντος δεν κρίνεται σκόπιμο να ρευστοποιηθεί, δεδομένης της πολύ μικρής αγοραστικής αξίας της. Το υπόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτών, κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από την ως άνω ρύθμιση, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, ο δε αιτών εφόσον τηρήσει τους όρους της παρούσας ρύθμισης, απαλλάσσεται. Σύμφωνα με τις παραπάνω σκέψεις η ένδικη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικό βάσιμη και να ρυθμισθούν τα χρέη του αιτούντος, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση και τις κύριες παρεμβάσεις ερήμην της 2ης, 3ης και 4ης εκ των καθών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΕΧΕΤΑΙ τις κύριες παρεμβάσεις.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος κατ’ άρθρο 8 κατά τα ως άνω διαλαμβανόμενα.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος και συγκεκριμένα ένα διαμέρισμα 1ου ορόφου οικοδομής

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της προαναφερθείσας κύριας κατοικίας του προνομιακά στην καθής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό, το ποσό των 52.000 ευρώ, σε 180 μηνιαίες δόσεις των 288,88 ευρώ εκάστη. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει εντόκως εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος Αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, στη Θεσσαλονίκη, στις           σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΔΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 27-29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310553112, 6942203576