Προσβολή προσωπικότητας συζύγου – Περιστατικά που συνιστούν παράβαση συζυγικών υποχρεώσεων (ΑΠ 125/2019)

Με απόφασή του το Α2 Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε ότι για τη θεμελίωση δικαιώματος αποζημίωσης λόγω προσβολής προσωπικότητας συζύγου, πρέπει τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν παράβαση συζυγικών υποχρεώσεων (παραπτώματα) να είναι πρόσφορα και ικανά, αυτοτελώς κρινόμενα, ανεξάρτητα δηλαδή από τη συζυγική σχέση, να επιφέρουν την προσβολή της προσωπικότητας του άλλου συζύγου ή να συνιστούν αδικοπραξία.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Δικαστήριο έκρινε ότι η εγκατάλειψη προσώπου με ένα μικρό παιδί σε αεροδρόμιο, μακριά από την οικία του, χωρίς χρήματα και βοήθεια, δεν συνιστά απλώς γεγονός αντισυζυγικής συμπεριφοράς αλλά είναι πρόσφορο και ικανό, αυτοτελώς κρινόμενο, ανεξάρτητα δηλαδή από τη συζυγική σχέση, να επιφέρει την προσβολή της προσωπικότητας του συζύγου.

Απόσπασμα της απόφασης

Με το άρθρο 16 του ν. 1329/1983 καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 1453ΑΚ, με την οποία ρυθμιζόταν το θέμα της χρηματικής ικανοποιήσεως που μπορούσε να επιδικασθεί από το δικαστήριο με την περί διαζυγίου απόφαση στον αναίτιο σύζυγο για την ηθική βλάβη που υπέστη, λόγω βαριάς προσβολής του προσώπου του από τον υπαίτιο σύζυγο από γεγονός που αποτελούσε το λόγο διαζυγίου, χωρίς να θεσπισθεί άλλη σχετική διάταξη.

Συνεπώς, το αντίστοιχο δικαίωμα ρυθμίζεται πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 299ΑΚ, από τις διατάξεις των άρθρων 57, 59 και 932 αυτού, κατά τις οποίες για τη θεμελίωση του εν λόγω δικαιώματος πρέπει τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν παράβαση συζυγικών υποχρεώσεων (παραπτώματα) να είναι πρόσφορα και ικανά, αυτοτελώς κρινόμενα, ανεξάρτητα δηλαδή από τη συζυγική σχέση, να επιφέρουν την προσβολή της προσωπικότητας του άλλου συζύγου ή να συνιστούν αδικοπραξία (ΑΠ 686/2004)).

Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ή αν εφαρμοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοστεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, είτε με κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή (Ολ.ΑΠ 7/2006, 4/2005).

Με το λόγο αναίρεσης από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ (παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλματα του δικαστηρίου κατά την εκτίμηση του νόμου βασίμου της αγωγής ή των ισχυρισμών των διαδίκων, καθώς και τα νομικά σφάλματα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κ.λπ., ορθώς απορρίφθηκε ως μη νόμιμη, ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόμιμη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ’ ουσίαν (Ολ.ΑΠ 9/2013).

Με τον πρώτο λόγο αναίρεσης η αναιρεσείουσα πλήττει την προσβαλλομένη απόφαση για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή (αρ 559αρ 1ΚΠολΔ)των διατάξεων των άρθρων 57,59,932 ΑΚ όσον αφορά το προσβλητικό της προσωπικότητάς της περιστατικό που έλαβε χώρα σε βάρος της εκ μέρους του αναιρεσίβλητου, συνιστάμενο στην εγκατάλειψή της στο αεροδρόμιο “….” μαζί με το ανήλικο τέκνο τους, στις 15.10.2012 μακρυά από τον τόπο της κοινής κατοικίας τους, χωρίς βοήθεια και δίχως χρήματα.

Το Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφασή του, δέχθηκε ότι το περιγραφόμενο στην αγωγή περιστατικό στο αεροδρόμιο “…”, και αληθές υποτιθέμενο, δεν μπορεί να θεμελιώσει αξίωση με βάση τις διατάξεις των άρθρων 57, 59 299 και 932 ΑΚ, διότι αυτό δεν συνιστά αδικοπραξία υπό την έννοια της προσβολής της προσωπικότητας, μολονότι προκάλεσε ψυχική δοκιμασία στην ενάγουσα όχι όμως πέρα από αυτή που οφείλεται στον κλονισμό του γάμου και εντάσσεται στο πλαίσιο της αντισυζυγικής συμπεριφοράς του αναιρεσιβλήτου.

Έτσι που έκρινε το Εφετείο παραβίασε τις άνω διατάξεις ουσιαστικού δικαίου και συνεπώς ο, από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠοΛΔ πρώτος λόγος αναιρέσεως πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος, αφού η εγκατάλειψη κάποιου προσώπου με ένα μικρό παιδί, στο αεροδρόμιο, μακρυά από την οικία του, χωρίς χρήματα και βοήθεια, δεν συνιστά απλώς γεγονός αντισυζυγικής συμπεριφοράς αλλά είναι πρόσφορο και ικανό, αυτοτελώς κρινόμενο, ανεξάρτητα δηλαδή από τη συζυγική σχέση, να επιφέρει την προσβολή της προσωπικότητας του συζύγου.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο areiospagos.gr

Πηγή: Lawspot.gr